Uleiurile uzate

Uleiul de maşină uzat este unul dintre cei mai periculoşi poluanţi. Un singur litru poate polua cu substanţe cancerigene, un milion de litri de apă potabilă.

Uleiurile uzate se impart in doua categorii:
- Asa-numitele uleiuri curate, de origine industriala si putin deteriorate prin uz, care pot fi usor regenerate printr-un simplu process de purificare (filtrare si/sau centrifugare).
- Asa-numitele uleiuri negre, rezultate in principal din lubrifierea auto, care au fost supuse unor conditii termice si mecanice severe, prin care au fost incarcate cu reziduri metalice, combustibili si apoi oxidate.
Nici una dintre aceste categorii nu trebuie confundate cu uleiurile uzate solubile sau alte fluide apoase pentru uz mecanic, cu uleiurile vegetale, sau cu mixturi apa-hidrocarbon pentru care exista cu metode de colectare si deversare complet diferite.

Legislatia in Romania

HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 martie 2007

privind gestionarea uleiurilor uzate

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 22 martie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1)

Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementareaactivităţilor de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv afiltrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negativeasupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului.

(2)

Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri uleiurile uzate conţinând bifenili policlorurati sau alţi compuşi similari în concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectulHotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimuluispecial privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruratişi ale altor compuşi similari, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/59/CEE privind eliminareabifenililor policlorurati şi a trifenililor policlorurati, precumşi uleiurile uzate contaminate cu substanţe care intra sub incidenta definitiei deşeurilor periculoase potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cumodificările şi completările ulterioare.

ART. 2

La baza activităţilor de gestionare a uleiurilor uzate stauobiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3

(1) În sensul prezentei hotărâri termenii şi expresiile demai jos au următoarele semnificatii:

a) colectare - toate operaţiunile prin care uleiurile uzatepot fi transferate de la deţinători la operatori economici careefectuează colectarea, valorificarea sau eliminarea acestoruleiuri;

b) coincinerare/combustie - utilizarea uleiurilor uzate dreptcombustibil, cu recuperarea adecvată a caldurii generate;

c) carburant - combustibilul lichid volatil care, în amesteccu aerul, este folosit la alimentarea motoarelor cu ardereinterna;

d) generator - orice persoana fizica sau operatori economicidin a căror activitate rezulta uleiuri uzate;

e) recipiente - rezervoarele, cisternele, autocisternele şi butoaiele metalice;

f) regenerare - orice procedeu care permite producerea deuleiuri de baza printr-o rafinare a uleiurilor uzate, implicândîn special separarea de impuritati, produse de oxidare şi aditivi;

g) uleiuri - toate uleiurile industriale şi lubrifianţii, pebaza minerala, semisintetice, sintetice sau biogene;

h) ulei de baza - uleiul mineral rafinat în care se introducdiferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organiceori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale;

i) uleiuri uzate - toate uleiurile prevăzute la lit. h) careau devenit improprii destinaţiei iniţiale, în special aceleuleiuri provenite de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine,pentru sistemele hidraulice, industriale, emulsiile şi filtrele de ulei.

(2) Termenii şi expresiile prevăzute la alin. (1) secompletează cu termenii definiţi în anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. II

Interdicţii şi obligaţii

ART. 4

(1) Se interzic persoanelor fizice şi operatorilor economici:a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafata, apelesubterane, apele marii teritoriale şi în sistemele de canalizare;

b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;

c) valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metodecare generează poluare peste valorile limita admise de legislaţia în vigoare;

d) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzateprevăzute în anexa nr. 1 şi/sau cu alte tipuri de uleiuriconţinând bifenili policlorurati ori alţi compuşi similari şi/saucu alte tipuri de substanţe şi preparate chimice periculoase;

e) amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei depiroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec dreptcarburant;

f) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifica uleiurile;

g) incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privindincinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

h) colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate încomun cu alte tipuri de deşeuri;

i) gestionarea uleiurilor uzate de către persoaneneautorizate;

j) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare amaterialelor.

(2) Operatorii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligaţi sa întocmeascăplanurile de intervenţie pentru situaţii accidentale şi sa asigure condiţiile de aplicare a acestora. Planurile deintervenţie pentru situaţii accidentale se depun la sediulautorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, lasolicitarea eliberării sau revizuirii autorizaţiei de mediu.

ART. 5

(1) Generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii:

a) sa asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1, şi stocarea corespunzătoare pana la predare;

b) sa asigure valorificarea întregii cantităţi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prinmijloace proprii, dacă acest lucru este posibil şi dacă sunt autorizaţi în acest sens, sau sa predea uleiurile uzateoperatorilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

c) sa livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pepropria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2,operatorilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

d) sa păstreze evidenta privind uleiul proaspăt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate, potrivitprevederilor lit. b);

e) sa raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente informaţiile prevăzute la lit. d).

(2) Deţinătorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii:

a) sa predea uleiurile uzate însoţite de declaraţii pepropria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2,operatorilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

b) sa păstreze evidenta privind cantitatea, calitatea,provenienta şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a);

c) sa raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la lit. b).

ART. 6

Persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit intreaga cantitate numaioperatorilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

ART. 7

Operatorii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare a uleiurilor uzate au următoarele obligaţii:

a) sa asigure colectarea separată a uleiurilor uzate, conformprevederilor anexei nr. 1, precum şi stocarea în condiţii de siguranta pentru sănătatea populaţiei şi protecţia mediului;

b) sa predea toată cantitatea de ulei uzat operatoriloreconomici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de valorificare sau eliminare, însoţită de declaraţie pe propria răspundere, conformmodelului prevăzut în anexa nr. 2, şi sa păstreze o proba de uleiprelevata din fiecare transport. Proba se păstrează pana cândanaliza acesteia confirma calitatea declarata de colector şi uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;

c) sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de uleiuzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

d) sa păstreze evidenta privind cantitatea, calitatea,provenienta, localizarea şi înregistrarea colectării uleiurilor uzate, precum şi înregistrarea predării acestora în conformitate cu prevederile lit. b);

e) sa raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la lit. d).

ART. 8

(1) Staţiile de distribuţie a produselor petroliere şi alţi operatori economici care comercializează uleiuri de motor şi de transmisie au următoarele obligaţii:

a) sa amenajeze în incinta un spaţiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zona aflată la o distanta acceptabilăpentru clienţi şi sa asigure colectarea cu titlu gratuit aacestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;

b) sa predea uleiurile uzate colectate operatorilor economiciprevăzuţi la art. 9 alin. (1);c) sa afiseze la loc vizibil indicatoare privind amplasareaspaţiilor de colectare.

(2)

Obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) pot firealizate ca alternativa şi prin terţi care sunt situati la o distanta acceptabilă pentru clienţi şi sunt autorizaţi în acest sens.

ART. 9

(1)

Producătorii şi importatorii de uleiuri, denumiţi în continuare persoane responsabile, sunt obligaţi sa asigureorganizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate,corespunzător cantităţilor şi tipurilor de uleiuri introduse pepiata.

(2)

Obligaţia prevăzută la alin. (1) se poate realizaindividual sau prin terţii indicaţi autorităţilor publicecentrale pentru protecţia mediului de către persoaneleresponsabile.

(3)

În scopul stabilirii unui sistem coerent de gestionare auleiurilor uzate, persoanele responsabile pot încheia acordurivoluntare cu autorităţile publice centrale şi/sau locale.

(4)

Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia sa ţină evidenta privind:

a) datele de identificare ale operatorilor economici princare se comercializează uleiul introdus pe piata, precum şi cantitatea, tipul şi provenienta uleiului;

b) datele de identificare ale operatorilor economici carecolectează uleiurile uzate în numele persoanelor responsabile;

c) cantitatea, calitatea uleiurilor uzate şi datele de identificare ale operatorilor economici cărora le-au fost predateîn vederea valorificării/eliminării.

(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia:

a) sa raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la alin. (4);

b) sa pună la dispoziţie beneficiarilor informaţiile necesare pentru utilizarea în siguranta a uleiurilor.

ART. 10

Operatorilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de transport al uleiurilor uzate le sunt aplicabile prevederile art. 23 şi 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cumodificările şi completările ulterioare, şi cele ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, alministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 2/211/118/2004 pentruaprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportuluideşeurilor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 11

(1)

Valorificarea uleiurilor uzate se realizează cu prioritate prin regenerare, în cazul în care uleiurile uzate sepreteaza acestei operaţii.

(2)

În cazul în care condiţiile tehnice şi economice fac neviabila regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate serealizează prin coincinerare şi prin alte operaţii de valorificare, potrivit anexei nr. IIB din Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)

În cazul în care procedeele prevăzute la alin. (1) şi (2)nu sunt aplicabile, se realizează eliminarea prin incinerare, curespectarea valorilor limita de emisie prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 12

Operatorii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare sau prin alteoperaţii de valorificare a acestora, în conformitate cu anexa nr.IIB din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobatăcu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele obligaţii:

a) sa valorifice uleiurile uzate utilizând tehnologii şi instalaţii care sa asigure protecţia corespunzătoare a sănătăţii populaţiei şi a mediului;

b) sa regenereze uleiurile uzate cu conţinut de bifenili policlorurati sau alţi compuşi similari, conform art. 1 alin.(2), numai în cazul în care prin regenerare fie se eliminabifenilii policlorurati sau alţi compuşi similari, fie rezultaulei de baza cu un conţinut de bifenili policlorurati ori alţi compuşi similari în concentratii mai mici de 50 ppm;

c) sa preleve probe şi sa efectueze analiza uleiului uzat la recepţie conform legislaţiei în vigoare, în vederea verificării calităţii declarate, precum şi respectării prevederilor lit. b);

d) sa regenereze uleiurile uzate astfel încât uleiul de bazaobţinut sa nu conţină substanţe a căror concentraţie sa îl clasifice ca deseu periculos, conform anexelor nr. IC, ID şi IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

e) sa verifice şi sa controleze dacă uleiul de baza obţinut prin procesul de regenerare corespunde specificatiilor tehnice decalitate în vigoare pentru sortimentul respectiv;

f) sa păstreze evidenta privind cantitatea de ulei uzatprimit, calitatea acestuia şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeşte ulei uzat în vederea valorificării, cantitatea regenerata, respectiv valorificatăprintr-o alta operaţie, precum şi înregistrarea cantităţii de ulei uzat care nu poate fi valorificat;

g) sa raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la lit. f).

ART. 13

(1) Operatorii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de valorificare a uleiurilor uzate prin coincinerare, precum şi cei autorizaţi sa desfăşoare activităţi de eliminare prinincinerare a uleiurilor uzate sunt obligaţi:

a) sa utilizeze tehnologii şi instalaţii care asiguraprotecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

b) sa respecte valorile limita de emisie prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 128/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) în desfăşurarea activităţii de coincinerare sa efectueze controlul concentratiilor substanţelor poluante atât în uleiuluzat, cat şi în amestecul de ulei uzat cu alţi combustibili,ţinând seama de caracteristicile tehnice ale instalaţiilor;

d) la coincinerare sunt acceptate uleiurile uzate colectatepe categorii, conform anexei nr. 1;

e) la incinerare sunt acceptate pentru eliminare doar uleiuriuzate amestecate cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policlorurati sau alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri decompuşi periculosi;

f) sa păstreze evidenta privind cantitatea de ulei uzatprimit, calitatea acestuia şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeşte uleiul uzat în vederea coincinerarii/eliminării;

g) sa raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la lit. f).

(2)

Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d)este permisă amestecarea între ele a diferitelor categorii deuleiuri uzate, în situaţia valorificării acestora princoincinerare sau eliminare prin incinerare.

ART. 14

(1)

Producătorii şi importatorii de uleiuri şi lubrifianţi sunt obligaţi sa informeze publicul asupra necesităţii colectării, valorificării şi/sau eliminării adecvate a uleiurilor uzate. Orice tip de reclama referitoare la aceste aspecte trebuieamplasat în locuri vizibile la toate punctele de comercializareşi trebuie sa conţină următorul text:

"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!"

(2)

Uleiurile de motor şi de transmisie destinate comercializării trebuie sa aibă inscripţionat pe ambalajurmătorul text:

"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupăutilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solventi,lichid de frana şi lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorina.

Acest produs după utilizare are codul ............................, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentruaprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, şi se încadrează în categoria de colectare................................... ."

CAP. III

Autorizarea

ART. 15

Autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de gestionare auleiurilor uzate se realizează în condiţiile legii.

CAP. IV

Sancţiuni

ART. 16

Constituie contravenţii şi se sancţionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi b)şi ale art. 5, cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei pentrupersoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentrupersoanele juridice;

b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), d),f), g), h), i) şi j), art. 7, 8, 9, 11, 12 şi ale art. 13 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanelejuridice;

c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), f),g) şi j) şi ale art. 6, cu amenda de la 100 lei la 500 lei pentrupersoane fizice;

d) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e), cuamenda de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice,respectiv de la 7.500 lei la 22.500 lei pentru persoanelejuridice;

e) nerespectarea prevederilor art. 14, cu amenda de la 2.000lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice.

ART. 17

(1)

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 16 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicital:

a) Garzii Naţionale de Mediu, pentru nerespectareaprevederilor art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 şi 13;b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,pentru nerespectarea prevederilor art. 14.

(2)

Prevederile alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)

Contravenientul poate achită în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la datacomunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despreaceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

(4)

Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din cadrul autorităţilor prevăzute la alin.

(1)

sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cutoate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAP. V

Dispoziţii finale

ART. 18

Agenţiile locale pentru protecţia mediului asigura afişarea listei cuprinzând operatorii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de gestionare a uleiurilor uzate.

ART. 19

(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) şi alin.

(2)

lit. c), art. 7 lit. e), art. 9 alin. (5) lit. a), art. 12lit. g) şi ale art. 13 alin. (1) lit. g), datele se raporteazăautorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului.

(2)

Pe baza datelor prevăzute la alin. (1) şi centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, MinisterulMediului şi Gospodăririi Apelor înaintează Comisiei Europene la

fiecare 3 ani un raport privind situaţia gestionării uleiurilor uzate, prima raportare acoperind perioada 2007-2009.

ART. 20

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, în calitate deautoritate centrala pentru protecţia mediului, areresponsabilitatea comunicării către Comisia Europeană a reglementărilor şi dispoziţiilor administrative adoptate pentruimplementarea Directivei nr. 75/439/CEE privind eliminareauleiurilor uzate, amendata prin directivele nr. 87/101/CEE şi nr. 91/692/CEE.

ART. 21

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentahotărâre.

ART. 22

(1)

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,Hotărârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiuriloruzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.446 din 8 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.

(2)

Prezenta hotărâre intra în vigoare în termen de 30 dezile de la data publicării în Monitorul Oficial al României,Partea I, cu excepţia art. 20, care intra în vigoare la datapublicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, aprezentei hotărâri.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 75/439/CEE privindeliminarea uleiurilor uzate, publicată în Jurnalul Oficial (JOCE)nr. L 194/1975, modificată prin Directiva nr. 87/101/CEE,publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoarela eliminarea uleiurilor uzate.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:

---------------

Ministrul economiei şi comerţului,

Varujan Vosganian

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,Marian Zlotea

Departamentul pentru Afaceri Europene
Adrian Ciocanea,
secretar de stat

Bucureşti, 7 martie 2007.

Nr. 235.

ANEXA 1

CONDIŢII de colectare şi asocierea în categorii de colectare aurmătoarelor tipuri de uleiuri uzate, conform codurilor cuprinse înanexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidentagestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzânddeşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

Colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închiseetans, rezistente la soc mecanic şi termic, iar stocarea, în spaţii corespunzător amenajate, imprejmuite şi securizate, pentruprevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deşeuri prezentate în continuare:

Categoria de colectare 1:

12.01.07*) - uleiuri minerale de ungere uzate, fără halogeni(cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)

12.01.10*) - uleiuri sintetice de ungere uzate

12.01.19*) - uleiuri de ungere uşor biodegradabile

13.01 - deşeuri de uleiuri hidraulice, cu excepţia:

-13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB;

-13.01.04*) - emulsii clorurate;

-13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate;

-13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice.

13.02. - uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere,cu excepţia:

-13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, detransmisie şi de ungere;

-13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere.

13.03. - deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a

caldurii, cu excepţia:

-13.03.01*) - uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii cu conţinut de PCB;

-13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate şi de transmitere a caldurii, altele decât cele specificate la 13.03.01*);

-13.03.10*) - alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii.

13.04. - uleiuri de santina.
Categoria de colectare 2:
12.01.06*) - uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la

maşini-unelte;

13.07. - deşeuri de combustibili lichizi.

13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB

13.01.04*) - emulsii clorurate

13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate

13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice

13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, detransmisie şi de ungere

13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere

13.03.01*) - uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii cu conţinut de PCB

13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate şi de transmitere a caldurii, altele decât cele specificate la 13.03.01*)

13.03.10*) - alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii

13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apa

13.08. - alte deşeuri uleioase nespecificate,cu excepţia:

-13.08.99*) - alte deşeuri nespecifice.Categoria de colectare 3:

13.05. - deşeuri de la separarea ulei/apa, cu excepţia:

-13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apa.13.08.99*) - alte deşeuri nespecifice.

*) Deşeuri periculoase.

NOTA:

Uleiurile uzate, colectate conform categoriilor prezentatemai sus, pot fi destinate regenerarii, valorificării energetice,altor reutilizari sau eliminării, în funcţie de caracteristicile fiecărei categorii, ţinându-se cont de condiţiile tehnicoeconomice şi de protecţie a mediului.

ANEXA 2

DECLARAŢIE pentru livrarea uleiurilor uzate

Se completează de generatorul, deţinătorul şi/sau decolectorul de uleiuri uzate.

Tipul de ulei uzat/Categoria de colectare

Va rugăm sa completati corect denumirea şi codul deseului,conform codurilor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentruaprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase şi/sau categoria de colectare conform anexei nr. 1 laHotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiuriloruzate.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codul deseului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Categoria|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cantitatea ...............................................................

Date referitoare la producătorul de deşeuri. În casuta treceti cifra corespunzătoare.

|_| 1 = Generatori/Deţinători 2 = Unitatea colectoare

Firma

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|

Codul poştal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse,cum sunt uleiurile cu conţinut de PCB sau alţi compuşi similari,în concentratii mai mari de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru

preluare.

Localitatea

Data

Semnatura

 

...............

.....................

..................

 

firmei)

 

(ştampila

NOTA:

   

1. Acest document se păstrează 3 ani de la data emiterii.

2. Originalul însoţeşte marfa, iar copia se păstrează de emitent.

-------